November 7, 2020 @ 6:19 PM

...Vape 'em if ya got 'em.